මහජන ව්‍යාපාරයක් උදෙසා
දෘෂ්ටිමය, සංවිධානමය හා දේශපාලනමය අරගලය වෙනුවෙන් . . . . .

Thursday, June 24, 2010

 තීරණාත්මක මැතිවරණයක්

2010 ජනවාරි 26 පැවති ජනාධිපතිවරණයෙන් ජනාධිපති රාජපක්ෂ ලබා ගත්තේ නොසිතූවිරූ පමණක් නොව බැලූ බැල්මට සිදුවිය නොහැකි වූ ද විවාදයට තුඩු දෙන්නාවූ ද ”දැවැන්ත ජයග‍්‍රහණයකි.”