මහජන ව්‍යාපාරයක් උදෙසා
දෘෂ්ටිමය, සංවිධානමය හා දේශපාලනමය අරගලය වෙනුවෙන් . . . . .

Monday, October 4, 2010

පීපල්ස් මාච් සැප්-ඔක් අළුත්ම කලාපය

18 වෙනි සංශෝධනය . . . ..
ආණ්ඩුවෙන් සික්සර්  විපක්ෂයෙන් සිංගල්. . . .
යූඇන්පියේ ඇද වැටීම හා රනිල්ගේ නායකත්වය . . . .
මුන්නේස්වරම්හි බිලිපූජාව හා විරෝධතාවයට පසු වදනක්  . . . .
ගෝලීය උණුසුම හා සීතල වම . . . .
18 වන සංශෝධනයෙන් මතුවන ඒකාධිපති වියරුව හෙවත්  "මෙහෙබෝන්වාදය" . . . .
ස්ත‍්‍රීවාදය ගැන කියවීමක්  . . . .
ජන ආන්දෝලන් -2 . . . .
ඇනටෝනියෝ  ග‍්‍රාම්ෂී සහ හෙජමනිය . . . .
කලා කාරයෝ හා නලා කාරයෝ  . . . .
වික්ටර් හාරා . . . .

  පීපල්ස් මාච්

No comments:

Post a Comment